REGULAMIN GABINETU DR MARTA ROTH


1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

-Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia i korzystania z usług medycznych i kosmetycznych w gabinecie DR MARTA ROTH przy ul. Solec 30A/3 w Warszawie, zwanego dalej „Gabinetem”, którego podmiot stanowi STOMATOLOGIA I MEDYCYNA ESTETYCZNA MARTA ROTH NIP: 7010623367
-Pacjenci Gabinetu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
-Gabinet zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień Regulaminu, które będą dostępne na stronie internetowej www.drmartaroth.com
-W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Gabinet DR MARTA ROTH działa zgodnie z niniejszym Regulaminem wewnętrznym, opracowanym w oparciu o następujące akty prawne:

Kodeks Cywilny;

Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zawodzie lekarza (Dz.U.2015, poz. 618 z późn. zm.);

Ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U.2011, nr 227 poz. 1634 ze zm.);

Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 159 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2014, poz. 177 z późn. zm.);

Ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o ochronie zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 636 z późn. Zm.);

Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618 z późn. Zm.);

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO);

Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 

2 PACJENT

Pacjentem Gabinetu może zostać osoba pełnoletnia, która w podpisanej karcie pacjenta, oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania zabiegów objętych ofertą Gabinetu. Korzystanie z usług Gabinetu jest możliwe po zakwalifikowaniu Pacjenta do zabiegu, wypełnieniu formularzy: m.in. karta pacjenta, wywiad chorobowy, zgody na zabieg, wykonaniu dokumentacji fotograficznej.
-W przypadku problemów zdrowotnych stanowiących względne przeciwwskazanie do wykonywanie proponowanych w Gabinecie zabiegów, należy dostarczyć zgodę lekarza prowadzącego.


3 PERSONEL
Celem działalności Gabinetu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi metodami oraz środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
-Personel jest odpowiednio przeszkolony do pracy na zajmowanym przez niego stanowisku, jak również posiada wszelkie wymagane certyfikaty i dyplomy ukończenia Uczelni Medycznych odpowiadające jego stanowisku.
-Personel Gabinetu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.

$4 DOKUMENTACJA
-Gabinet zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi bez uprzedniego wypełnienia i podpisania przez Pacjenta dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia lub w przypadku odmowy przez Pacjenta wykonania dokumentacji fotograficznej.
-Odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość informacji wpisanych we wszystkich dokumentach ponosi wyłącznie Pacjent.

Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej:
-Dokumentacja Pacjenta jest własnością Gabinetu.
-Pacjent lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do dostępu do dokumentacji dotyczącej udzielanych mu świadczeń na podstawie złożonych stosownych wniosków:
*do wglądu do dokumentacji medycznej oraz fotograficznej bezpośrednio w placówce
*do wydania dokumentacji medycznej oraz fotograficznej, jej kopii lub odpisów.
-Gabinet ma 14 dni na przygotowanie odpisu dokumentacji medycznej.

 

5 STANDARDY HIGIENICZNE
-Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Gabinetu, z którymi Pacjent nie ma .

bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu są dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
-Stanowiska przeznaczone dla Pacjentów są dezynfekowane po każdej wizycie.
-Właściciel Gabinetu zobowiązany jest do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Pacjentów na uszczerbek na zdrowiu.
-W Gabinecie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie zabiegowym.

-Gabinet ściśle przestrzega wymogów sanitarnych sanepidu w zakresie utrzymania porządku, obowiązku dezynfekcji powierzchni oraz wytycznych na czas epidemii.

-Po wejściu do Gabinetu Pacjent ma obowiązek zdezynfekować ręce przy użyciu wskazanego preparatu.

-Jeśli nie przeszkadza to w wykonaniu Usługi, Pacjent ma obowiązek nosić w Gabinecie maseczkę.

 

6 ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
Zasady przeprowadzania zabiegów:
-Przed przystąpieniem do Zabiegu Lekarz przeprowadza z Pacjentem wywiad w celu ustalenia czy stan jego zdrowia, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
-Gabinet może zalecić wykonanie podstawowych badań lekarskich w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i określenia braku przeciwwskazań medycznych do odbycia zabiegów.

-Zgodę na zabieg może wyrazić Pacjent pełnoletni posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
-Przystępując do zabiegu Pacjent automatycznie oświadcza, że:

*znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu,

*wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem do oraz zastosowaniem wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione i są dla niego w pełni zrozumiałe,

*znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efekty wykonania

*został poinformowany o charakterystyce wybranych usług, zrozumiał, że są wykonywane z dołożeniem należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów.

*nie będzie żądał zwrotu kosztów usługi medycznej/kosmetycznej w przypadku gdy nie przyniesie ona zamierzonego rezultatu

*przed przystąpieniem do korzystania z usługi medycznej/kosmetycznej Pacjent uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do niej jeżeli ze względu na ten stan, mogłaby ona mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort psychiczny lub fizyczny.

*nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia piersią, nie zażywa leków, nie zażywa innych substancji ani też nie posiada schorzeń które są przeciwwskazaniem do wykonania usługi medycznej/kosmetycznej

*dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych i technicznych.

*wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania usługi medycznej/kosmetycznej lub nawet odstąpienie od niej gdyby jej dalsze kontynuowanie zgodnie z przewidzianą procedurą zagrażało jego życiu lub zdrowiu.

-Gabinet zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu pacjentowi, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie środków odurzających.
-Zabiegi wykonywane są wyłącznie w godzinach pracy placówki.
-Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie danej placówki, a także skrócenie lub wydłużenie godzin jej funkcjonowania.

7 PŁATNOŚĆ
-Płatność za usługi będące w ofercie gabinetu DR MARTA ROTH możliwa jest za pomocą gotówki oraz karty płatniczej.
-Płatności za usługi dokonuje się po wykonanej usłudze (konsultacji, zabiegu). Wyjątek stanowi przedpłata przed usługami.
-Po dokonaniu płatności Pacjent otrzymuje paragon lub fakturę.
-Gabinet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie i cenniku firmy. Aktualna oferta dostępna jest w Gabinecie, a także umieszczona na niniejszej stronie internetowej. Zabiegi wykonywane są według cennika obowiązującego w dniu wykonania usługi. Wszelkie ceny podane w cenniku oraz na stronie internetowej www.drmartaroth.com są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich.
-Podane ceny usług są cenami orientacyjnymi. Dokładną cenę usługi podaje specjalista podczas kwalifikacji Pacjenta do zabiegu.
-W przypadku niemożliwości zapłaty za wykonaną usługę Pacjent zobowiązany jest do spisania oświadczenia zapłaty i jej uiszczenia w terminie do 3 dni roboczych. W przypadku jej braku Gabinet zastrzega sobie możliwość wysłania wezwania do zapłaty drogą pisemną oraz, że w razie nieuregulowania należności we wskazanym terminie sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.
-Rabaty, zniżki, promocje nie sumują się.

 

8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
-W Gabinecie dbamy o najwyższe standardy bezpieczeństwa, ale nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
-Niestosowne zachowanie Pacjenta na terenie Gabinetu lub rażące naruszenia porządku, przebiegu udzielanych świadczeń skutkuje odmową lub przerwaniem usługi oraz wezwaniem do niezwłocznego opuszczenia Gabinetu.

- Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia w Gabinecie Pacjenci odpowiadają bez ograniczeń.
-Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Gabinetu.
-Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.


9 REZERWACJE/ UMAWIANIE WIZYT

W celu dokonania rezerwacji terminu na wybrany zabieg lub konsultację należy skontaktować się telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.drmartaroth.com. Pacjenci są proszeni o uiszczenie przedpłaty przed wizytą w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji w wysokości 200 zł poprzez otrzymany link do płatności na podany przez siebie numer telefonu lub adres e-mail.

 

Pacjent, który dokonał rezerwacji terminu zobowiązany jest przybyć na wizytę punktualnie. Jeśli spóźnienie pacjenta nie przekroczy 15 minut czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na zabieg. W przypadku spóźnienia przekraczającego 15 minut zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu i wyznaczenia innego terminu.

W razie braku możliwości skorzystania z umówionej wizyty należy ten fakt zgłosić telefonicznie lub za pomocą SMS do 48 godzin przed planowanym terminem. W przypadku anulowania wizyty po tym czasie, przybycia powyżej 15 minut po czasie ustalonej wizyty lub nie zgłoszeniu się na umówiony termin, przedpłata pozostaje na koncie Gabinetu i nie podlega zwrotowi.

 

W przypadku braku odwołania wizyty lub wielokrotnego ich odwoływania zastrzegamy sobie prawo do odmowy ponownej rejestracji z powodu dezorganizacji pracy specjalistów.

-Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub godzin wizyt, konsultacji i zabiegów lub ich odwołania w uzasadnionych przypadkach.

-Ustalona wcześniej godzina przyjęcia w gabinecie lekarskim lub kosmetycznym jest terminem orientacyjnym z uwagi na charakter udzielanych świadczeń oraz nacisk na ich najwyższą jakość i profesjonalizm.

-W przypadku opóźnienia się zabiegu z winy Gabinetu, usługa nie zostanie skrócona

 

10 REKLAMACJE
-Pacjent korzysta z zabiegów na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Gabinetu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, chyba że zostało to spowodowane przez placówkę lub jej personel w sposób zawiniony.
-Reklamacje dotyczące realizacji usług mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres kontakt@drmartaroth.com
-Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
-Pacjenci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej.
-Pacjent nie ma prawa odmówić zapłaty za wykonaną Usługę.

 

11 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Na terenie całego Gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających. Zabrania się wprowadzania na teren Gabinetu zwierząt.

 

 

RODO- POLITYKA PRYWATNOŚCI

W trosce o zabezpieczenie danych osobowych i ochronę prywatności pacjentów/klientów gabinetu DR MARTA ROTH, informujemy w jaki sposób Pani/Pana dane są przez nas przetwarzane i chronione na podstawie RODO. Zasady w nim opisane odnoszą się do przetwarzania wszystkich danych osobowych w ramach naszej działalności.


Administrator danych, definicje


1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma STOMATOLOGIA I MEDYCYNA ESTETYCZNA MARTA ROTH z siedzibą w Warszawie (00-401) przy al. 3 Maja 5/56
NIP: 7010623367

Ilekroć mowa o nazwie „DR MARTA ROTH” odnosi się to do firmy STOMATOLOGIA I MEDYCYNA ESTETYCZNA MARTA ROTH.

W rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oznacza to, że Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.


2. Informujemy że zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie danych takich jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer identyfikacyjny czy też na podstawie zespołu informacji dotyczących jej sytuacji społecznej, zdrowotnej, rodzinnej czy rasowej.

3. Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, lecz może być konieczne do zawarcia z nami i wykonania umowy lub udzielenia pomocy medycznej, gdyż często bez danych nie jest to możliwe.

4. Przetwarzaniem danych osobowych jest każde działanie na danych osobowych w tym ich zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 RODO).

II. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

5. Każdy, którego dane osobowe przetwarzamy ma:

 

prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

prawo do sprostowania/ poprawiania swoich danych,

prawo do usunięcia danych,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

prawo do przenoszenia danych do innych podmiotów;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe w sposób nieprawidłowy i naruszający prawo, w tym przepisy RODO;

prawo do cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Zawsze możemy przetwarzać i przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych (adekwatnym), przede wszystkim w zakresie danych niezbędnych dla realizacji i zawarcia z Panią/Panem umów, w tym umów o świadczenie usług medycznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Możemy przetwarzać dane także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią (art. 6 ust. 2 lit. f RODO). Możemy także przetwarzać dane dla celów podatkowych i księgowych, czy też dla wypełnienia innych obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa. Nadto możemy prosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych i przetwarzać określone kategorie danych na tej podstawie (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

7. Przetwarzamy także dane o Państwa stanie zdrowia, stanowiące dane wrażliwe w rozumieniu RODO, jednakże czynimy to tylko w zakresie i w celu niezbędnym do diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (podstawa – art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

8. Wszelkie dane przetwarzane przez nas czy to w formie papierowej czy elektronicznej są zabezpieczone poprzez zabezpieczenia fizyczne, informatyczne i techniczne i organizacyjne. Wszystkie dane w systemie informatycznym są kodowane i szyfrowane, a nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie wymogów ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.

9. Każdy Klient/Pacjent może kontaktować się z nami w sprawie realizacji uprawnień o jakich mowa w niniejszej polityce czy też w sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem e-mail kontakt@drmartaroth.com lub listownie pod adresem:

STOMATOLOGIA I MEDYCYNA ESTETYCZNA MARTA ROTH

NIP: 7010623367

Aleja 3 maja 5/56
00-401 Warszawa

10. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 21 RODO). Mogą to państwo uczynić dowolną drogą kontaktu z nami.

 

11. Po sprzeciwie przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tym zakresie jakiego dotyczy sprzeciw, chyba że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą niezbędne nam do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ewentualnie wypełniania obowiązków wobec organów państwa działających w granicach i na podstawie prawa. Wyjątki te wynikają bezpośrednio z przepisów RODO.III. Odbiorcy danych osobowych, czas przetwarzania

 

12. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, kadrowo-płacowe, wyspecjalizowani dostawcy usług przechowywania danych i usług IT, a także podmioty którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy czy organy nadzoru nad działalnością leczniczą.

13. Zakres danych osobowych przetwarzany przez Gabinet

-W trakcie realizacji czynności przetwarzania Administrator stosuje zasadę minimalizacji danych. Jeżeli katalog danych nie jest określony wprost przepisami prawa lub gdy nie otrzymujemy go osobiście od pomiotu danych, to Administrator ogranicza taki katalog do niezbędnych danych.
-Gabinet wskazuje, iż podmioty danych są zobowiązane do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
-Realizacja celów przetwarzania, które zostały opisane powyżej, w zdecydowanej większości przypadków, nie wymaga przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, tj. także danych dotyczących stanu zdrowia. W związku z powyższym osoby decydujące się na przekazanie danych osobowych Administratorowi, powinny nie realizować takiego przekazania w nadmiernym katalogu.
-Dane przetwarzane przez Gabinet z reguły ograniczają się do: imienia i nazwiska, podstawowych danych kontaktowych i adresowych oraz wizerunkowych. Gabinet może także przetwarzać dane takie jak adres IP, preferencje dotyczące przeglądania stron internetowych, czy też inne dane osobowe generowane przez użytkowników platform mediów społecznościowych.

14. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług medycznych i dodatkowo przez czas wymagany dla ewentualnego dochodzenia roszczeń lub rozliczenia się z organami władzy państwowej, w tym z Urzędem Skarbowym, nie dłużej jednak niż przez 10 lat od zakończenia współpracy z Państwem lub zakończenia świadczenia opieki medycznej.

IV. Inne

15. Wskazujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
16. Nie będą w stosunku do Pana/Pani prowadzone procesy profilowania w oparciu o dane osobowe.
17. Organem nadzorczym do którego przysługuje skarga na działanie Administratora naruszające przepisu o ochronie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
18. Powyżej wyjaśnione zasady polityki prywatności w zakresie ochrony danych osobowych obowiązują niezależnie od tajemnic zawodowych wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania i w żaden sposób nie naruszają wyrażonych tam zasad ochrony danych pacjenta.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONU PREZENTOWEGO

 

-Z bonu prezentowego może korzystać tylko osoba pełnoletnia.

-Osoby niepełnoletnie mogą realizować bon prezentowy jedynie na podstawie wcześniejszego wyrażenia zgody w formie pisemnej przez opiekuna prawnego.

-Bon prezentowy jest dokumentem w formie papierowej umożliwiającym płatność za usługi świadczone w Gabinecie lub zakup produktów do pielęgnacji domowej.

-Zakupu bonu prezentowego można dokonać stacjonarnie w Gabinecie, drogą elektroniczną za pośrednictwem maila kontakt@drmartaroth.com lub telefonicznie pod nr 790400130.

-Wysyłka bonu na wskazany przez kupującego adres nastąpi po zaksięgowaniu podanej kwoty na rachunku bankowym Gabinetu.

 

Bon prezentowy wystawiony jest:

– na wybrany przez nabywcę zabieg lub pakiet zabiegów;

– na konkretną kwotę, stanowiącą równowartość dokonanej wpłaty na zakup bonu/vouchera, która może być zrealizowana na dowolny zabieg lub produkt znajdujący się w ofercie Gabinetu.

-Bon prezentowy jest wyłącznie do realizacji przez osobę wskazaną imiennie na bonie.

-Posiadaczowi bonu prezentowego nie wolno w żaden sposób modyfikować informacji umieszczonych na bonie.

-Aby zrealizować bon/voucher należy z odpowiednim wyprzedzeniem zarezerwować wizytę w Gabinecie.

Bon ważny jest 12 miesięcy od daty wystawienia i posiada unikalny numer.

Po upływie terminu ważności, wykupiony bon prezentowy uznaje się za nieważny.

-Aby korzystać z posiadanego bonu/vouchera należy go okazać przed przystąpieniem do korzystania z usług.

-Bon jest bezzwrotny.

-Jeśli wartość wybranego zabiegu lub produktu jest niższa niż wartość bonu, gabinet nie zwraca różnicy wartości. Obdarowany może jednak dopłacić do droższej usługi lub produktu.

-Jeśli wartość zabiegu/produktu przewyższa wartość bonu prezentowego osoba korzystająca w tej formy płatności dopłaca różnicę.

-Opiekun pacjenta/pracownik recepcji jest uprawniony do sprawdzenia ważności bonu/vouchera oraz do sprawdzenia tożsamości osoby realizującej tenże bon.

W przypadku niezgodności między osobą wskazaną na bonie, a danymi osoby chcącej z niego skorzystać, Gabinet zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji bonu i jego anulowania.

Gabinet zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu korzystania z bonu podarunkowego/vouchera, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Pacjentów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie będą każdorazowo dostępne na stronie internetowej www.drmartaroth.com

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem podlegają postanowieniom zawartym w Regulaminie Gabinetu lub zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Informacja o plikach Cookies

Dla poprawnego działania swojej strony internetowej Administrator stosuje pliki Cookies, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z witryny bez zmian ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze strony internetowej Administratora. Osoba taka może, w każdym czasie, dokonać zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Pliki Cookies, a w tym Cookies sesyjne mogą również dostarczyć informacji na temat urządzenia końcowego, jak i wersji przeglądarki, która jest używana przez osobę fizyczną. Zadania te realizowane są dla prawidłowego wyświetlania treści w ramach witryny Administratora.

Cookies to krótkie pliki tekstowe, które w żadnym wypadku nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane informacje mogące taką identyfikację umożliwić.